vrijdag 28 januari 2022

ensafh: Nammen

ensafh
Nammen
Almuñécar, 21 jannewaris 2022, Ha lêzers, ik skriuw dizze kollum op in hotelkeamer yn Súd-Spanje en ik kin de see hjir hearre. Ik sit hjir no fiif dagen en haw al fan alles sjoen. Mar earst efkes...
Lees verder

Teleks: Winterpinnestreek 4 – Martsje de Jong by RIXT
Ik bin in winterbern. Op 'e wrâld kommen op in sinneskyn dei dat de temperatuer stykjen bleau op in graad as 5 ûnder nul. In waartype dat myn libben lang my as ideaal foarkomt. Ik hâld fan snie en...
Lees verder

Teleks: Grutte Gedichtejûn op 4 febrewaris yn Dokkum
Grutte Gedichtejûn op 4 febrewaris yn Dokkum Bliid as in protter kin de redaksje fan Frysk literêr tydskrift Ensafh oankondigje dat fanwegen de nije koroanamaatregels de Grutte Gedichtejûn diskear...
Lees verder

Teleks: Mercator krijt Europeeske subsydzje foar learmiddels foar bedrige talen
Mercator krijt in Europeeske subsydzje foar de ûntwikkeling fan learmiddels om bedrige talen in plak te jaan yn de klasse. Mercator is it Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, in...
Lees verder

De fictieve wereld van de hoge middeleeuwen: een plaats doordrenkt van symboliek
In de literatuur van de hoge middeleeuwen (ca. 1000-1250) liepen de fictieve en de echte wereld vaak door elkaar heen. Was er een specifieke bedoeling? Geloofden de lezers van die tijd, en zelfs de...
Lees verder

'Binne Mosk': ik kin wol koarje fan it wurk fan Marlene Dumas
Hoe kom ik hjir no op. Dat sit sa. It is dizze wike, fan 24 jannewaris oant en mei 2 febrewaris, 'Pöezieweek' en dan komme der yn kranten en op 'e radio gedichten foarby. Soms tige slagge, soms...
Lees verder