zondag 2 januari 2022

ensafh: Teleks: Nije side Johan Veenstra

ensafh
Teleks: Nije side Johan Veenstra
Johan Veenstra meldet yn in mail dat er in nije webside hat. De side stiet op https://www.johan-veenstra.com/ Fanôf moarn ferskine hjir ek wer nije 'dagboekstokkies' .… Lês...
Lees verder

Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Ferhelje
De minske is in ferheljend wêzen, sa stelde de yn 2005 ferstoarne Frânske filosoof Paul Ricoeur. Minsken binne net allinnich dragers fan ferhalen, se brûke ferhalen ek as medium om ûnderfiningen te...
Lees verder

Kollum George Knight: De stille dood van het kunstbeleid
De stille dood van het kunstbeleid. Waarom haalt de politiek de begrippen kunst en cultuur mentaal, beleidsmatig en budgettair niet uit elkaar? … De VVD is de kwade genius van het...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Bubbels
Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no wer fjouwer minsken op besite hawwe. Mar it wie in hiel gedoch; wa sil ik freegje?...
Lees verder

Oersetting Ingeborg Bachmann: Lân fan dize
      Lân fan dize Winters is myn leafste ûnder de bisten fan it wâld. Dat ik foar moarn werom moat, de moerfoks wit it en laket. Hoe trilje de wolken! En op myn sniekraach...
Lees verder