vrijdag 14 januari 2022

ensafh: Teleks: Universiteit Kiel wol Arjen Versloot as nije perfester Frysk

ensafh
Teleks: Universiteit Kiel wol Arjen Versloot as nije perfester Frysk
De Christian-Albrechts-universiteit yn it Dútske Kiel wol Arjen Versloot as nije heechlearaar Frysk. De universiteit hat tiisdei buorkundich makke dat de kar op Versloot fallen is. Dy moat sels noch...
Lees verder

Teleks: Unbekend brief fan Tony Feitsma oan Trinus Riemersma
In ûnbekend brief fan TF oan Trinus Riemersma. Tony soe tekenje mei AFeitsma, mar it waard Tony Feitsma. Fierders is Trinus noch 'Joo'. Lês en sjoch fierder by de Fryske Akademy op Twitter…...
Lees verder

Teleks: 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman mag eindelijk in Friese vertaling worden gedrukt
De Friese vertaling van Amanda Gormans The Hill We Climb wordt binnenkort gedrukt. Er is eindelijk groen licht van haar Amerikaanse agentschap. Al in september meldde het Friesch Dagblad als eerste...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Dat ha jo soms
Der is soms net in soad foar nedich om de steat fan in lân oan te tsjutten. Sa wie der juster yn in kwisprogramma nimmen fan de kandidaten dy't wist hoefolle oeren in skiep hat. Yn Fryslân soe dat...
Lees verder

Teleks: Toanielskriuwkursus: 'Dyn earste ienakter'
Skriuw dyn earste ienakter! Ofwol in pocketferzje fan in ôfrûne stik. Nei it súkses fan ferline jier wurdt dizze kursus op 'e nij oanbean. As begjinnend skriuwer learst hoe't de struktuer fan in...
Lees verder