dinsdag 4 januari 2022

FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd

FNP
FNP stelt fraachtekens by grûnoankeapen De Burd
Rint de Provinsje mei grûnoankeapen op eilân De Burd by Grou foarút op in eventueel nij kanaal nei Drachten troch de Hege Warren? Dat wol de FNP witte yn skriftlike fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten.
Lees verder

FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins
Mei in hiel soad oare partijen tidiget de FNP op it behâld fan de spesjalisearre hertsjirurgy foar bern en oaren op it UMCG Grins. Wy fine it net akseptabel as dat fanwege effisjinsje-oerwagings ferdwine soe nei de Rânestêd.
Lees verder

FNP wol dat regiobelied Ryk útgiet fan aktuele sifers en reëel ferlet
De FNP fraksje yn Provinsjale Steaten wol dat it regiobelied fan it Ryk net langer gebieten oanwiist en yndielt op basis fan âlde efterhelle befolkingsprognoazes. Dat belied hat in part fan Fryslân jierren it negative etiket `krimpgebiet' opplakt, hoewol't de trend al sûnt 2016 de oare kant op giet.
Lees verder