woensdag 26 januari 2022

Opiny: Goedkeape kaugom (bywurke)

FNP
Opiny: Goedkeape kaugom (bywurke)
It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte `Deltaplan voor het Noorden,' en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar oer. Provinsjebestjoerders, de foaroanman fan VNO-NCW Noord en de minsken by de RUG yn Grins kamen superlativen tekoart yn har joechei stimming. Nei de euforyske útspattingen kamen in pear dagen letter gelokkich al de realiteitssin en de terjochte fraachtekens.
Lees verder

Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG
Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Deputearre Steaten op `n paad. Fryslân fiert hjirmei solidêr mei Grinslân, Drinte, en Oerisel ek bestjoerlik de druk op om de sintralisaasje fan hertsintra yn de Rânestêd fan tafel te krijen.
Lees verder