woensdag 16 februari 2022

ensafh: Blog Daam de Vries: It fak fan de sjoernalist

ensafh
Blog Daam de Vries: It fak fan de sjoernalist
Oft út ûndersyk bliken docht dat sawol yn absolute tallen as persintueel mear Limboargers as Friezen yn in flaai smoare en foargoed út 'e tiid reitsje dan skriuwe sjoernalisten dat op. De kop kin dan...
Lees verder

Gek, ziek en geniaal
Ik heb mij vaak afgevraagd hoe het mogelijk is dat in één persoon verschillende karakters zijn verenigd. Daar zijn overigens veel boeken over volgeschreven. Neem de beroemde dichter Gerrit...
Lees verder

Pypskoft
It is tiid foar in pypskoft op dizze moaie wintersnein. Alderwetske hippymuzyk fan Duo von Däniken.  … Lês fierder
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Grut Nijs: Fers2 sit noch yn 'e Krysttiid!
Lês en sjoch fierder by Cornelis van der Wal… Lês fierder
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Hobbymark
Vandaege ston ik mit mien negosie op 'e hobbymark in dörpshuus De Buorskip in Beetsterzwaog. Op 'e Wintermark in Mildam kwam an et aende van november nog mar weinig volk. De meensken dusten et doe...
Lees verder

Teleks: Frysk ûnderwiismateriaal tenei op ien plak te finen
  De nije webshop fan Taalplan Frysk 2030 is moandei iepene. Yn de webshop is fan no ôf al it materiaal foar it Frysk ûnderwiis op ien plak te finen. Ferskate Fryske taal- en...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Douma yn 'e doema
Ik sil dêr wol wer hosk mei wêze, mar ik besau my fan dat sa'n bytsje lju begryp hawwe foar it Russyske trauma. De Frãnske ynvaazje en de Dútske siet goed hûndert jier tusken. Beide kearen kamen de...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Op ut plús, teminsten…"
Hij trilde as un espeblad, hij fon ut spannend syn earste interview met un lokale sjoernalist. Hij, jonkje fan 22 jaar dy't as een fan 'e weinege jongeren wel interesse foar de poltityk...
Lees verder

Teleks: Skriuwe foar FeRstival
Al jierrenlang docht FeRstival, De Fryske foardrachtwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis, in berop op Fryske dichters. Wa skriuwt in fers foar 12-18-jierrigen dat geskikt is om foar te...
Lees verder

Teleks: Gedicht 'De sânbak' fan Geart Tigchelaar animearre
It gedicht 'De sânbak' út de bondel Ommers (Hispel, 2020) is animearre troch René Adema foar it projekt Picture Poems. It risseltaat mei der wêze! Sjoch en harkje fierder by Geart Tigchelaar…...
Lees verder

Kollum Gerard de Jong: Ferbreke
Lessen waar ik op 'n interessante 'inspirasysessy' om na te dinken over 't ferhaal fan Noordwest-Frysland. Soa'n dartig mînsen út Waddenhoek en Harlingen waren noad om hur te bugen over de 'branding'...
Lees verder