Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger: Stoarm

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger: Stoarm
De beammen skrabje by de ruten del, de fûgels litte har net sjen en de buorman kontrolearret noch gau it dak. It stoarmet. Krekt wannear't de dakpannen wer rjochtlein binne en de omfallen âlde...
Lees verder

Lul mar in ein fuort
Wat soe it wêze kinne?…bin ik by eintsjebeslút dochs mar in ordinêre, gewoane Romantikus behept mei in stikmannich skaaimerken,dy't ornaris thúshearre yn it Autisme Spektrum? Jo sizze it...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Kritysk fûgelbehear
Hoe sit dat mei krityk op jimme, op dy? Litst it samar oer dy hinnekomme of giest der tsjinyn of tsjinoan? Hellest simpel de skouders op of besikest dyn gelyk te heljen? Gnyskest it fuort of hast it...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Merkgedicht
Woansdeitemiddei stie ik wer op 'e merk yn Dokkum mei in pracht fan in gedicht fan Elske Kampen. It wie moai waar, it wie fakânsje dat der wienen relatyf soad toeristen. Lês en sjoch fierder by...
Lees verder