vrijdag 11 februari 2022

ensafh: Teleks: H. Heeringa-Seepma (1919-2022) ferstoarn

ensafh
Teleks: H. Heeringa-Seepma (1919-2022) ferstoarn
Op 6 febrewaris is Heabeltsje Heeringa-Seepma ferstoarn. Se begûn mei it skriuwen fan gedichten en gelegenheidswurk, foar bygelyks brulloften. It folgjen fan in kursus ferhalen skriuwen en Fryske les...
Lees verder

Winterpinnestreek 6 – Carla van der Zwaag by RIXT
Foarmen en struktueren binne as gedichten. Moai linespul is in keunstfoarm troch de natuer skepen. Fral de grillige foarmen yntrigearje my hieltyd wer. As bern al koe ik oeren nei de loft sjen...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Rippeteren
Ik hadde vandemiddag aenlik vertellen zuld in Makkum, mar et is niet deurgaon. Et moch wel, mar de meensken dusten et daor nog niet an. Ze weren bange om besmet te wodden en et was een toer om een...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Skriuwers socht
Ik ha sok moai wurk. It wurdt tiid om it mei jim te dielen. Faaks ha ik alris ferteld oer myn haadprojekt Skriuwe yn Styl. Yn it koart: Foar seis beroppen en byhearrende tekstsoarten leare learlingen...
Lees verder

Teleks: Fjirtich titels foar de Simke Kloostermanpriis
De Simke Kloostermanpriis foar it bêste berneboek wurdt yn 2022 foar de fjirtjinde kear útrikt. De sjuery, besteande út Wâlddichter Arjan Hut, berneboekespesjalist Jant van der Weg en skriuwer...
Lees verder

Hân en toan fan 'e master
Op it tastânkommen fan it album Reizger yn Fryslân. Boudewijn de Groot yn it Frysk! Deel 2 hat de grutmaster fan it Nederlânsktalige harkliet sels tafersjoch hâlden. Boppedat hat er der sân gitaar-...
Lees verder