zondag 13 februari 2022

Fryske Rie: Hilgelân 2022

Fryske Rie
Hilgelân 2022
Der binne alwer sawat trije jier om. It tradisjonele trijejierlikse Friesendroapen sit der wer oan te kommen, en wol fan freed 20 oant en mei snein 22 maaie 2022. De sintrale organisaasje is diz' kear yn hannen fan Seksje Noard … Continue reading
Lees verder

Premjêre fiiftalige film op Memmetaaldei 21 febrewaris
Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes.Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it MercatorEuropeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan demeartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/...
Lees verder