donderdag 10 februari 2022

Waarpraatsje: Tongersdei wer wat sinne

It Nijs
Waarpraatsje: Tongersdei wer wat sinne
DE JOUWER – It is in mylde winter, mar wy krije dochs noch in pear nachten mei in graadsje froast en wy sille oant snein de sinne ek wer wat
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Kant en kleare muzykles foar alle Fryske basisskoallen
Taal- en keunstorganisaasjes yn Fryslân hawwe de hannen yninoar slein. Sûnt 8 febrewaris stiet in kant en kleare Fryske muzykles foar basisskoallen klear. Wêrom? Om't nei de tichtplicht it...
Lees verder

Nije Fryske app 'Wurdian'
Online skrabbelje yn it Frysk kin yn de nije app Wurdian, in útfining fan wittenskipper Ronald van den Berg. Ronald van den Berg (42) woe yn 2019 foar de hobby
Lees verder

Sint-Piter wer nei Grou ûnderweis
Sneontemoarn 12 febrewaris hopet Sint-Piter mei syn helper Âldemar wer yn Grou oan te kommen. It Sint-Piterkomitee hat dêr doar oan doar in kreaze brochsjuere besoarge, dy't de ynwenners mei
Lees verder

Plombrief RfdFB foar GGD Fryslân en Margreet de Graaf
De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy't it Frysk brûke. Dizze kear hat de Ried besletten in Plombrief ta te kennen oan GGD
Lees verder

Grins fan freed ôf min berikber
De stêd Grins is fan freed ôf min berikber. Dat komt troch yngripende wurksumheden oan 'e súdlike rûnwei. Dat is ek de trochgeande dyk tusken Westerlauwersk en East-Fryslân. Der ride
Lees verder