zondag 20 maart 2022

ensafh: “Allegear ferantwurdlik”

ensafh
"Allegear ferantwurdlik"
Ha wy de koroanakrisis krekt hân. Lizze wy ynienen wekker fan in freeslike oarloch yn Oekraïne. Fielt noch akeliger as koroana. Yn wat wrâld binne wy mei elkoar bedarre? De bylden op TV en yn 'e...
Lees verder

Kollum Nelleke IJssennagger: Lokaal
Ferkiezingen hiene noch nea sa'n lokaal karakter as de gemeenteriedsferkiezingen fan dizze wike. Tagelyk stie it lokale dêrtroch lanlik in hiele jûn yn de oandacht. It lokale breed útmetten yn...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Vledder
De kommende maendagaovend, 21 meert, vertel ik verhaelen/gedichten in de biebeltheek van Vledder. Dat doe 'k in et kader van Schrieversfestival Stienwiek. In et verleden he'k daor al vaeker veur...
Lees verder

Teleks: Pyt van der Zeepriis nei Wybo Smids
De Pyt van der Zeepriis foar amateurtoaniel giet dizze kear nei akteur Wybo Smids. Hy krige de priis yn Stedsskouboarch de Harmonie út hannen fan deputearre Sietske Poepjes útrikt. Utrikking Pyt van...
Lees verder