vrijdag 11 maart 2022

ensafh: Berte fan in heugenis

ensafh
Berte fan in heugenis
    Oere en tiid hâld ik yn eigen hân Lit waarme wyn út 'e easthoek' waaie Triuw wolkeskaden nei it ljocht werom Stek draken nei de kroan oant sturten swaaie Dan bisto de keninginne...
Lees verder

Teleks: Alpita de Jong winner fan de dr. Joast Halbertsmapriis 2022
Alpita de Jong hat de dr. Joast Halbertsmapriis 2022 krigen. De Jong wie earder redakteur fan ensafh. Omrop Fryslân: Skriuwster Alpita de Jong krijt de dr. Joast Halbertsmapriis foar de biografy...
Lees verder

Teleks: Petear mei útjouwer Liliia Omelianenko
Poems, literature, illustrations: art is one of our strongest weapons. Therefore, Leeuwarden City of Literature, the bilingual cultural magazine De Moanne and poets collective RIXT spoke to the...
Lees verder

Aginda 16-07-2022: Presintaasje nije bondel 'Utsicht' fan Aggie van der Meer
Trije Fryske kulturele organisaasjes, Tresoar, Afûk en Stichting Uitzonderlijke Producties (UP), hawwe mei-inoar it inisjatyf nommen om nij wurk fan de Fryske skriuwster Aggie van der Meer (93) út...
Lees verder