woensdag 30 maart 2022

ensafh: Boer siket frou

ensafh
Boer siket frou
Frege: in jongfeint om op myn frou te passen. Learewei 7 Flânsum Dizze advertinsje stie yn de Ljouwerter krante fan juster. It like my wol wat. As myn freonen der achter komme, sille se sizze: Neat...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Mear lucht
Ik ha wer wat mear lucht. Figuerlik dan. Ferline wike in gedicht foar de krante klearsette, woansdei foardrage yn de Steateseal, freed skriuwe en foardrage by Takomstmuzyk. It wie in soad dichterij...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Artemisia
Op 'e eerste dag van de zoemertied van dit jaor bin 'k in de trein naor Enschede west. Ik hebbe dus reisd mit de NS en Blauwnet. Dat was uutkieken mit et in- en uutchecken. In Enschede he'k in...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Nederlân leaut net mear
Nederlân is net langer in leauwich lân. Dat is ûndersocht want wy ûndersykje alles hjir. Allerhande ûndersiken smite wol allegearre oare resultaten op, mar hawar. Se ûndersykje no ek oft it Jehova's...
Lees verder

Teleks: Grut Frysk Diktee nei trije jier werom mei in nije edysje
Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Dat is foar it earst sûnt It Grut Frysk Diktee yn 2018 op it Aldehoustertsjerkhôf wie, mei in rekôrtal...
Lees verder

Teleks: Presintaasje útstellen Skriuwersboun 'Bettere beleanning foar Fryske skriuwers en effektivere promoasje Fryske boeken'
Bettere beleanning foar Fryske skriuwers en effektivere promoasje Fryske boeken It Skriuwersboun hat ferline hjerst in kommisje ynsteld dy't him dwaande holden hat mei de fraach: hoe komme wy ta in...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Ut leven kén su moai weze
An ut begin fan dit kalenderjaar fertelde oans folwassen soan dat hij in maart tegare met syn frou en oans earste kleinkyn fan amper 8 maanden op werkfakaansy sú. Foar twee-en un halve maand. In myn...
Lees verder