dinsdag 8 maart 2022

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Kultuerdebat yn Ljouwert
Op woansdeitejûn 9 maart organisearret it direkteure-oerlis fan Ljouwerter kulturele ynstellingen (DOLCI) in kultuerdebat yn poppoadium Neushoorn mei alle tsien ferkiesbere politike partijen. It...
Lees verder

It Hearrenfean jout Lêskoffer Berneboeke-ambassadeur oan alle basisskoallen yn gemeente
Alle tritich basisskoallen yn de gemeente It Hearrenfean krije de Lêskoffer fergees besoarge, mei dêryn tsien Fryske berneboeken foar alle leeftiden. Wethâlder Hedwich Rinkes naam moandei 7 maart op...
Lees verder

Briefkje oer taal (3)
Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter. (sjoch Briefkje oer taal (2) | It Nijs) Bêste Ed, Do neamst it Hollânske maakbaar. It wie yn de santiger jierren
Lees verder

Pjutte-opfang 't Plankje yn Balk behellet opnij sertifikaat twatalich wurkjen
Pjutte-opfang 't Plankje yn Balk wurket al sûnt 2004 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Yn it ferline hat it
Lees verder

Ried fan de Fryske Beweging nimt ôfskied fan bestjoersleden en siket nijen
Justermiddei, op in bûtenwenstige bestjoersgearkomste fan de Ried fan de Fryske Beweging yn It Reade Hynder yn Wommels, wie foar Pier Bergsma syn lêste offisjele died as foarsitter it ôfskied
Lees verder

Mear Frysk en mear froulju op Wikipedia troch Europeesk projekt
De Fryske ûnderwiisorganisaasje en útjouwerij Afûk, Learning Hub Friesland en it Mercator Europeesk  Kennissintrum fan de Fryske Akademy hawwe in Europeeske subsydzje krigen foar it trijejierrich...
Lees verder

Praat mar Frysk bedriuwsfideo's: útdielaksje yn it MCL
Filmke út 2016.
Lees verder