donderdag 3 maart 2022

Iepen brief oan de (noardlike) leden fan de Twadde Keamer

FNP
Iepen brief oan de (noardlike) leden fan de Twadde Keamer
Yn goed oparbeidzjen tusken de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fryske Nasjonale Partij en Sterk Lokaal Drenthe stjoere de noardlike regionale partijen in iepen brief oer de driigjende sluting van it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. It brief is rjochte oan alle leden fan de Twadde Keamer, mar benammen oan ús noardlike Twadde Keamerleden.
Lees verder

160 jonge EU-politisy pleite yn Marseille tsjin ynvaazje fan Oekraïne
FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol is dizze wike op de Europeeske Top fan de Steden en Regio's yn Marseille. It evenemint wurdt alle twa jier op in oar plak yn Europa organisearre troch it EU Komitee fan de Regio's. Yn Marseille binne hjoed en moarn 1800 politisy byinoar om kontakten te lizzen en te praten oer de takomst fan Europa.
Lees verder