Doorgaan naar hoofdcontent

Nederlânske gemeenten moatte mear sosjalehierwenten bouwe

It Nijs
Nederlânske gemeenten moatte mear sosjalehierwenten bouwe
As it oan it Nederlânske regear leit, moat tritich persint fan alle huzen yn in gemeente ornearre wêze foar sosjale hier. Twa op 'e trije gemeenten helje dat net. Foar
Lees verder

Earehage foar roustaasje Piet Paulusma
Sneon is waarman Pyt Paulusma kremearre. De roustaasje gie oer Paulusma syn âld wenplak Hjerbeam nei it krematoarium te Marsum. By kafee Oant Moarn stie in earehage fan goed fjirtich
Lees verder

Klok giet yn nacht fan sneon op snein oere foarút
Yn de nacht fan sneon op snein giet de jierlikse simmertiid fan ein. Nei 01:59 oere is it yn ien hoart 03:00 oere, der wurdt dus in folsleine oere oerslein.
Lees verder

Doede Wiersma: In blyn fertrouwen op Jezus ha
Oertinking 'It net libbe libben' is in oantsjutting foar dingen dêr't minsken yn har libben net oan ta kamen. Op har stjerbêd fertelden minsken my dat se sa graach dit
Lees verder

Ringeling Dronryp behellet sertifikaat 'Boartsjendewei in taal derby'
Sûnt oktober 2006 wurket bernedeiferbliuw Ringeling yn Dronryp mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Al yn 2008 hat it dêr
Lees verder

FNP wol debat yn Steaten oer Lelylijn / Deltaplan
De Steatefraksje fan de FNP hat frege om in debat yn Provinsjale Steaten oer de plannen foar de Lelylijn en it Deltaplan Noard-Nederlân. Dy plannen geane sa breed en der
Lees verder

Foar lekker iten nei Weststellingwerf en Opsterlân
Wa't yn Fryslân lekker út iten wol moat dat ris yn Opsterlân of Weststellingwerf besykje. Yn ferliking mei oare Fryske gemeenten rinne dy twa derút troch de loovjende resinsjes fan
Lees verder

Sneon 16 april: literêre jûn mei Ilja Leonard Pfeijffer en Jetske Bilker
Sneon 16 april 2022 is der in literêre jûn fan Boeken fan Fryslân. De beide gasten binne Ilja Leonard Pfeijffer, de skriuwer fan it nasjonale boekewikegeskink 2022 en Jetske Bilker,
Lees verder