donderdag 31 maart 2022

Rie fan Europa ûndersiket Frysk taalbelied yn Dútslân

It Nijs
Rie fan Europa ûndersiket Frysk taalbelied yn Dútslân
Dizze wike hat de Rie fan Europa yn Dútslân ûndersyk dien nei it belied foar minderheidstalen lykas it Frysk. In groep wittenskippers wie moandei yn Noard-Fryslân en tiisdei yn it
Lees verder

Wolle jo meihelpe oan in bettere Fryske foarlês-app?
De Ryksuniversiteit Grins en de Fryske Akademy wurkje op 't heden oan nije programmatuer om Fryske teksten foar te lêzen. Dêr is al in soad mei mooglik, mar de makkers
Lees verder

Tink derom: tongersdei glêde diken
Hoewol't de maityd al wakker bylket, is it noch mar maart en dan is in winterske rite net útsletten. Tongersdei wurdt snie en izel ferwachte. De diken kinne glêd wurde.
Lees verder

Waarpraatsje: Kâns op winterske delslach
DE JOUWER – It is kâld en dat bliuwt ek noch wol efkes sa. Tongersdei en freed is der kâns op wiete snie. Woansdeitenacht is de loft berûn en it
Lees verder

Theo Hiddema stapt út senaatsfraksje FvD
De yn Holwert berne senator Theo Hiddema stapt út de fraksje fan Forum voor Democratie yn de Earste Keamer. Hy en fraksjefoarsitter Paul Frentrop splitse har ôf en nimme harren
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Keunstwurken oan de Seedyk by Marrum
Toeristyske tip It earste en measte dat by de seedyk boppe Marrum yn it each springt is fansels de timpel. In wurk makke troch Ids Willemsma, as earbetoan oan it
Lees verder

Utwreiding rinnende duorsumenssubsydzjes foar mear stimulâns
Om it besparjen fan enerzjy yn Fryslân ekstra te stimulearjen, hat de provinsje in tal subsydzjeynstruminten. It giet dan om in Fryske oanfolling op isolaasjemaatregels en in subsydzje oan it
Lees verder