Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Blog Jaap Slager: Russyske rûlette

ensafh
Blog Jaap Slager: Russyske rûlette
Presidint – It is dochs ûnbesteanber dat in lân in ynfal dwaan kin yn in oar lân en de Feiligensrie, dy't derfoar stean moat dat soks keard wurdt, der loailiddich by stiet te sjen om't de oertrêder...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Ferwachte feestgonger
Justermoarn wie ik by de jierlikse opromdei foar de buert. Kollegadichter en strjitgenoat Ronald Ohlsen frege my wêr't ik de jûns derfoar wie. Oft ik my as Dichter fan Fryslân eins net fertoane moast...
Lees verder

Teleks: Werhelle oprop fan de iepenstelling fan de 68ste Rely Jorritsma-priisfraach
Wa't gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 15 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy't de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen...
Lees verder

Errors
Error 404, of faaks 'fout tijdens verzenden, 0x800CCC78', hoe faak soe frou Biesheuvel-Vermeijden dy meidielings op har byldskerm foar har noas krigen ha. Of soe se nei twa kear tocht ha 'ach, lit ek...
Lees verder

Teleks: Gedicht út 1947 ynspiraasje foar nij boek oer Rypster ferset yn oarlochstiid
In lang, Frysk gedicht fan plysje- en fersetsman Albert Boonstra wie foar Sytze Hilverda de ynspiraasje foar in boek oer it ferset yn Dronryp yn de Twadde Wrâldoarloch. It boek is moandei...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Rúke
Kòrtleden sloat ik mij ongewild an bij ut groate pasjente-corona-leger, inderdaad ergens in de achterhoede. Der was blykber gyn ontkommen an. Mazzeltof at ik bin, bleef de skade beperkt tòt un...
Lees verder

Christopher Smart und seine Katze
Der Dichter Christopher Smart wurde heute vor 300 Jahren in Shipbourne, Kent geboren. Er schrieb auch unter dem Pseudonym Mrs Mary Midnight, Ebenezer Pentweazle. "Ein Dichter von Rang und tragischem...
Lees verder

Kritiek op mooiste liefdeszin van Nederland
Een zin uit de roman Een schitterend gebrek van Arthur Japin is uitgeroepen tot mooiste liefdeszin van Nederland. De zin werd verkozen via een peiling van de Stichting Collectieve Propaganda van het...
Lees verder