zondag 10 april 2022

ensafh: Teleks: Bettere beleanning en promoasje fan Fryske skriuw(st)ers

ensafh
Teleks: Bettere beleanning en promoasje fan Fryske skriuw(st)ers
It bestjoer fan it Skriuwersboun hat justerjûn yn Tresoar it rapport fan harren Wurkgroep Honoraria presintearre. Yn dit rapport stean in tal fan advizen om de Fryske skriuw(st)ers te stypjen: a)...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Oersetting Jetske Bilker oerstallich
'Hjoed in lang petear yn de LC mei Jetske Bilker, dy't yn it ramt fan de Boekewike Pfeijffer út it Hollânsk yn it Frysk oersetten hat. Ik fyn, sjoen de twatalige situaasje yn Fryslân, sokke...
Lees verder

Fluesketin en blauprinte leafde
Oranjewâld, Friesland/Holland, sneon 28-06-1969. Dear-dearder Deborah, dearest penpal, Nee, wie werklik net dronken yn myn lêste brief, hie gewoan it maitydsmerakeljen = springgiddyness yn myn...
Lees verder

Blog Abe de Vries: It Skriuwersboun en 'The Lucky Six'
Foar my haw ik it fiif siden tellende 'plan' fan it Skriuwersboun foar, sa't derboppe stiet, 'in ridlike beleanning foar skriuw(st)ers en mear promoasje', en, yn lytsere letters, 'mear kar-út foar...
Lees verder

Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Drokte
No't de coronamaatregels ferdampt binne, de simmertiid yngien is, de aktiviteiten wer losbarste en de frije dagen fan de maitiid der wer oankomme, hat eltsenien it drok. "Ik haw it sa...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Nearnewâld
Yn Nearnewâld, net allinnich jubileumboek, mar ek hometown fan it Skriuwersboun, is in plan oer promoasje fan boeken en in bettere beleaning fan skriuwers betocht. Dat waard tiid, der is romte foar...
Lees verder

BÜCHERSCHAU DES TAGES: Kühle Gegnerbeobachtung
Die FAZ folgt Andrea Scrima von New York nach Berlin in eine traumatische Vergangenheit. Die FAS durchlebt mit Karl Ove Knausgards "Der Morgenstern" eine grandios verlaberte Meditation...
Lees verder

Aginda 21-05-2022: Presintaasje dichtbondel Tsjisse Hettema 'HEWWY DAT'
Op sneon 21 maaie 2022 wurdt de bondel Hewwy dat presinteard. Poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) filtwurk fan Aafje Bouwer. Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1. Sjoch by Frysk en Frij foar...
Lees verder

FERSpraat: Verzen van eigen hand
In het streekarchief hebben Geart Tigchelaar, Bert de Vries en Annet Lageveen de negende aflevering van FERSpraat opgenomen. Tijdens aflevering 10 droeg iedereen een vers voor uit eigen werk. Geart...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De Zoemer van Jeanne
Ik bin vandaege de hiele dag op 'e vlieg west. Vandemorgen wa'k al betied in et Centrum veur Prentkeunst op 'e Fochtel veur de eerste halfjaorlikse vergeerdering van de Stichting Nobilis van dit...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Fries Genootschap, LC en Omrop sette de oanfal yn op it Frysk
It moast der in kear fan komme. It hong al tiden yn 'e loft. Mar no hat de Frysktalige Omrop Fryslân einlings bûnsmaten fûn. Op in 'sympoasium' oer regionale sjoernalistyk yn Fryslân, juster yn...
Lees verder