donderdag 14 april 2022

Ferbettering Nederlânsk op skoalle wurdt hiel oars oanpakt as ferbettering Frysk

It Nijs
Ferbettering Nederlânsk op skoalle wurdt hiel oars oanpakt as ferbettering Frysk
Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis moatte op kursus, der moat minder omtinken komme foar projekten en oare bysaken, der moat in masterplan komme om mei allegear organisaasjes it
Lees verder

Fryske learlingen ûntdekke dat Italië lytse talen better beskermet as Nederlân
Docht Nederlân wol genôch foar it Frysk? As jo sjogge dat it Ryk en de ûnderwiisynspeksje folle mear wurk meitsje om it fak Nederlânsk te ferbetterjen as it fak Frysk,
Lees verder

"Rjochtbanktolken geane der mei nije regels op efterút"
De minimumtariven foar tolken dy't foar de oerheid wurkje gean omheech fan 44 euro nei 55 euro. In sigaar út eigen doaze, seit de Fryske rjochtbanktolk Fedde Dykstra. Dykstra fiert
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Kultuerhistoarysk Sintrum De Tiid organisearret Wike fan de Twadde Wrâldoarloch
Fan 25 oant en mei 29 april wurdt yn Kultuerhistoarysk Sintrum De Tiid yn Boalsert de Wike fan de Twadde Wrâldoarloch holden. Alle jûnen is der in lêzing en oerdeis
Lees verder

Pier Bergsma: Hoe rêde wy it Frysk?
It Fryske (media)lânskip freget om fernijing. De Fryske taal moat dêr in folweardich plak yn krije. Skôging Men moat tsjintwurdich foarsichtich wêze mei wat men seit. Foardat men it wit,
Lees verder

Jurrian van Dongen ('Het Klokhuis') wint Willem Wilminkpriis foar bêste berneliet
Jurrian van Dongen fan it NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis hat de Willem Wilminkpriis foar it bêste berneliet wûn. Hy krige de priis foar 'Give me some skin', dat er foar it
Lees verder