zondag 24 april 2022

Fryske Rie: 21ste Friesen-droapen Hilgelân 20-22 maaie 2022

Fryske Rie
21ste Friesen-droapen Hilgelân 20-22 maaie 2022
Der binne wer sawat wer trije jier om en it tradisjonele trijejierlikse Friesendroapen sit der wer oan sit te kommen, en wol fan freed 20 oant en mei snein 22 maaie 2022. De sintrale organisaasje is diz' kear yn hannen fan Seksje Noard (Noard-Fryslân/Dútslân). Hjirby fynsto/fine jo de útnûging en it programma: Download hjir de...
Lees verder

Ynterfryske frouljusmoeting yn Eastermar
Fan 13 oant 16 septimber 2022  Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diz' kear yn in groepsakkommodaasje yn Eastermar, yn ús, Westerlauwersk, Fryslân. Dielname stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân. In nijsgjirrich programma is gearstald troch in wurkgroep út...
Lees verder