zondag 24 april 2022

Maaiefakânsje yn Natuermuseum yn teken fan ‘skjin wetter’

It Nijs
Maaiefakânsje yn Natuermuseum yn teken fan 'skjin wetter'
It Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert organisearret yn 'e maaiefakânsje, yn gearwurking mei Wetterskip Fryslân, ferskate aktiviteiten oangeande it tema 'skjin wetter'. Oan 'e hân fan alderhande...
Lees verder

Alde oer wen-wurkferkear
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Frysk Boun om Utens: In takomst?
Bydrage fan Kees van der Beek fan it Frysk Boun om Utens (FBoU) oan in gearkomste oer de takomst fan de Fryske Beweging op 23 april 2022 As bûten-Friezen fan
Lees verder

Jongfryske Mienskip: ynter-Fryske Beweging nedich
Bydrage fan Sander Hoekstra fan de Jonfryske Mienskip oan in gearkomste oer de takomst fan de Fryske Beweging. De stichting Ried fan de Fryske Beweging is oprjochte yn 1945 en
Lees verder

Reorganisaasjes lykje kommendewei yn de Fryske Beweging
De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) gie juster mei de efterban yn petear oer de takomst. Hoe kin de Fryske Beweging gong hâlde by it krewearjen foar Fryslân, Friezen
Lees verder

Waarpraatsje: Lytse kâns op in bui
DE JOUWER – It wie in wykein mei wer in hiel soad sinne, mar ek in flinke pûster wyn. It bliuwt kreas waar, al sil it wol wat frisser wurde.
Lees verder

Krigele non rêdt preester fan oanfaller mei knyft
Yn in tsjerke yn Nice te Frankryk hat in man in preester in mes yn it weak fan it liif treaun. Sneintemoarn om tsien oere hinne rûn er de tsjerke
Lees verder

Macron hat frou Le Pen yn streken
It hat derfan dat Emmanuel Macron presidint fan Frankryk bliuwt. Neffens rûzings fan 'e stjoerder France 2 kriget er sa'n 58 persint fan 'e stimmen. Dat is gâns mear as
Lees verder