zaterdag 9 april 2022

Maitiid yn it lân (gedicht)

It Nijs
Maitiid yn it lân (gedicht)
In ljip giet oer de wjuk boppe in stik lân dêr't de âlde maisstobben wachtsje om omploege te wurden. Bûtergieltsjes en dotterblommen kleurje de wâlskanten giel. De earste lamkes dartelje
Lees verder

Nij projekt 'Dêrom Frysk – Klassem!nt' mei fergese lespakketten foar fuortset ûnderwiis
Afûk, Cedin en SJB Media komme mei it nije projekt 'Klassem!nt' foar skoallen yn it fuortset  ûnderwiis. It betsjut in ferfolch én in ferdjippingsslach op de eardere en tige suksesfolle
Lees verder

Nij projekt 'Dêrom Frysk – Klassem!nt' mei fergeze lespakketten foar fuortset ûnderwiis
Afûk, Cedin en SJB Media komme mei it nije projekt 'Klassem!nt' foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. It betsjut in ferfolch én in ferdjippingsslach op de eardere en tige suksesfolle
Lees verder

CityProms pakt út mei grutste orkest fan Noard-Nederlân
CityProms wol ein juny it grutste orkest fan Noard-Nederlân byinoar bringe. Yn All together now spilet elkenien mei-inoar op it Wilhelminaplein yn Ljouwert: orkesten, koaren, musisy en sjongers. All...
Lees verder

Kampanje 'MuseumFrij' lansearre yn it Frysk Museum
Op woansdei 6 april is de lanlike kampanje MuseumFrij lansearre yn it Frysk Museum yn Ljouwert. Mei dy ludike aksje, yn it ramt fan de Nasjonale Museumwike, ropt de Museumferiening
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Skriuwersboun: bettere beleanning en mear promoasje
Ofrûne tongersdei hat it bestjoer fan it Skriuwersboun yn Tresoar it rapport fan syn Wurkgroep Honoraria presintearre. Dêr steane in mannich advizen yn om de Fryske skriuw(st)ers te stypjen: a)
Lees verder

Abe de Vries: It Skriuwersboun en 'The Lucky Six'
Skôging Foar my haw ik it fiif siden tellende plan fan It Skriuwersboun, foar, sa't derboppe stiet, 'in ridlike beleanning foar skriuw(st)ers en mear promoasje', en, yn lytsere letters, 'mear kar-út...
Lees verder