zondag 24 april 2022

Nije subsydzjes foar gearwurking mei Dútske partners

It Nijs
Nije subsydzjes foar gearwurking mei Dútske partners
Yn it ramt fan it gearwurkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland is yn de programmaperioade 2021-2027 mear as 450 miljoen euro beskikber foar projekten oer de grinzen hinne. Woansdei 20...
Lees verder

Farwol en oant moarn (gedicht)
Om it kulturele en literêre libben yn de gemeente te stimulearjen hat de gemeente Achtkarspelen in Wâlddichter beneamd. Dat is no Arjan Hut fan Ljouwert. Hy skriuwt minimaal fiif gedichten
Lees verder

Diet Huberpriis ynsteld foar yllustratoaren fan Fryske berneboeken
Neist de Simke Kloostermanpriis foar de skriuwer fan it bêste Fryske berne- of jongereinboek is der no ek in priis foar de bêste Fryske yllustrator fan berneboeken: de Diet Huberpriis.
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 april 2022
Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, da. W. Keuning, tema: Hinkje op twa gedachten, mei de Itenser Sjongers Koarnjum Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. D. de Boer Ljouwert Grutte- of Jakobiner tsjerke, 19.00
Lees verder

Oersetwedstriid: kantoarleafde yn tiden fan #MeToo
Yn tiden fan #MeToo wurdt it gedicht Office Friendships, fan de yn 1995 ferstoarne dichter Gavin Ewart, faaks mei oare eagen besjoen as doedestiden. Dat freget om in hjoeddeiske oersetting
Lees verder

Jan Schokker: Brûsfûgel
Kollum 'It is in moaie maitiidsdei. Wim stiet by syn skiep, der is ommers altyd wat te sjen. Twa lamkes moat er drinke litte, mar oars giet it dêr yn
Lees verder

Doede Wiersma: Wêr wiest fan 'e moarn?
Oertinking Bern dy't op keamers giene fertelden my dat mem alle sneinen nei de kofje efkes belle. Prachtich fûnen se dat. Mar, seinen se, altyd rûn it út op 'e
Lees verder

Wen-wurkôfstân yn Fryslân lytser
Yn Fryslân is it wen-wurkferkear yn 'e ôfrûne fiif jier mei 6,4% tebekrûn. Dat is folle mear as de lanlike 2,2%. Dat docht bliken út ûndersyk fan CVster.nl nei wen-wurkôfstân.
Lees verder