dinsdag 12 april 2022

Subsydzje foar kursussen Sealterfrysk

It Nijs
Subsydzje foar kursussen Sealterfrysk
De Dútske dielsteat Nedersaksen stelt de kommende trije jier jild beskikber foar it jaan fan kursussen Sealterfrysk. Der is in wachtlist fan minsken dy't in kursus folgje wolle, mar der
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Praat mei oer de takomst fan de Fryske Beweging
Hoe kin de Fryske Beweging gong hâlde by it krewearjen foar Fryslân, Friezen en it Frysk yn tiden dat minsken troch alle droktmen swier te rissen binne foar bestjoerswurk en
Lees verder

Briefkje oer taal (8)
Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (7) | It Nijs) Bêste Jan, Myn taalgefoel seit ek dat it tiidwurd nei efteren moat, mar dat
Lees verder

Ljouwert biedt minister fan Wenjen fluggere wentebou oan
De gemeente Ljouwert wol de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering helpe om 900.000 wenten te bouwen oant it jier 2030. Yn it Spoarsônegebiet (ûnder mear Spoardok en Middelsee) lizze
Lees verder

Oant 15 maaie noch ynstjoere foar de Rely
Wa't gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 15 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy't de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn
Lees verder

No sneon: Muzikale Iterij yn húskeamerteater De Wier Koarnjum
Bob de Boer draait yn 'e lêste edysje fan de Muzikale Iterij foar de simmer muzyk út ferskate sjenres mei de tema's iten en drinken. As muzykleafhawwer en kenner fertelt
Lees verder