donderdag 7 april 2022

Tresoar is al 20 jier de skatkeamer fan Fryslân

It Nijs
Tresoar is al 20 jier de skatkeamer fan Fryslân
Tresoar bestiet dit jier tweintich jier. De skatkeamer fan Fryslân traktearret yn it jubileumjier op allerhanne ekstra aktiviteiten. Mei de toer Tresoar komt nei dy ta! giet Tresoar de provinsje
Lees verder

Undersyk: hast ien op de tsien folwoeksenen yn Fryslân is skieden
Yn 2021 wie 9,1% fan de folwoeksen Friezen skieden. Wol ferskilt it skiedingspersintaazje bot de gemeente. Sa hat op Skiermûntseach sels 12,6% fan de folwoeksenen in echtskieding efter de rêch.
Lees verder

Korea ûntdekke foar € 1 yn it Prinsessehof
Yn de Nasjonale Museumwike kinne nigethawwers Korea ûntdekke yn it Prinsessehof. Yn it ramt fan 'Iepenje jo wrâld', it tema fan dizze edysje fan de Museumwike, organisearret it museum in
Lees verder

Resept: Jouster pofkes
In Jouster pof is in krinteboltsje dat by berten jûn waard. Utsein krinten befettet de pof brune sûker, bûter en kaniel (ek wol mangelspiis). De sûkerpof wie fan âlds in
Lees verder

Durk Poal stapt út Provinsjale Steaten nei nuvere fyt op Twitter
VVD-Steatelid Durk Poal hat tajûn dat hy Twitter-berjochten ferstjoerd hat dy't sabeare fan de FNP kamen. FNP-fraksjefoarsitter Sybe Knol beskuldige him dêr juster fan. Earder ûntstried Poal...
Lees verder

Dútsk parlemint stimt tsjin faksinaasjeplicht
Dy't yn Dútslân wennet, wurdt net ferplichte om him tsjin de koroanasykte ynintsje te litten. Dat hat de Dútske Bûnsdei tongersdei besletten. In útstel foar in ynintingsplicht foar minsken fan
Lees verder

It antwurd moat fan de polityk komme
  Pier Bergsma nimt nei tolve jier ôfskied fan de Ried fan de Fryske Beweging. Pier Bergsma (78) hâldt nei tolve jier op mei syn bestjoerswurk foar de Ried fan
Lees verder

Hugo de Jonge hat wroechwjirm
Hugo de Jonge hat de Nederlânske folksfertsjintwurdiging net alles ferteld wat dy oer it ynkeapjen fan mûlkapkes yn it oanbegjin fan 'e koroanagoarre witte woe. De Jonge hie doe as
Lees verder