zondag 15 mei 2022

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger: Himel en ierde

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger: Himel en ierde
As in ymposant plafond draait wrâldbol Gaia rûn boppe de hollen fan de sprekkers. Sprekkers út polityk, wittenskip en keunst, dy't ûnder it keunstwurk fan Luke Jerram yn 'e mande mei...
Lees verder

4 do's en don'ts voor de opening van je verhaal
De opening van je verhaal is allesbepalend. Het bepaalt of de lezer wel of niet besluit om door te lezen of soms zelfs of je boek gekocht wordt. Daarom is het ook belangrijk dat je weet wat je beter...
Lees verder

Klaas Looper: Petear mei Berber Chantal Folkertsma
Klaas Looper (broer fan Bert) hie in oangripend en spannend petear mei Berber Chantal, oer har nije dichtbondel. Klip op de tekening fan Klaas Looper foar it petear. … Lês fierder
Lees verder