Doorgaan naar hoofdcontent

IMF-subsydzje foar 20 projekten yn Noardwest-Fryslân

It Nijs
IMF-subsydzje foar 20 projekten yn Noardwest-Fryslân
Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan tweintich inisjativen yn de regio Noardwest-Fryslân. Yn de earste iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed...
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Mear omtinken foar it Frysk
It giet mei de promoasje fan it Frysk sa't it ôfpraat is. Dy konklúzje kin lutsen wurde út it tuskenrapport dat it ministearje fan Ynlânske Saken en de provinsje Fryslân
Lees verder

Koal is minskewurk
Lees verder

Fryske Sleepboatdagen 2022 fan 20 o/m 22 maaie yn Wâldsein
Twa jier útstel fanwege koroana is gjin ôfstel: fan freed 20 oant en mei snein 22 maaie wurde de Fryske Sleepboatdagen yn Wâldsein wer holden. It is de 17e edysje
Lees verder

Nederlân skoart relatyf leech op parsefrijheidsyndeks
Nederlân skoart dit jier minder goed wat parsefrijheid oangiet as tichtby lizzende lannen as België, Frankryk, Dútslân en it Feriene Keninkryk. Dat docht bliken út de jierlikse ynternasjonale...
Lees verder

D.A. Tammingapriis foar Paul van Dijk
Paul van Dijk fan Warkum hat de D. A. Tammingapriis wûn foar syn bondel Famke fan snie.  De D .A. Tammingapriis, yn 2014 ynsteld troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum
Lees verder

Theun Wiersma (50PLUS) kiest foar de FNP
Theun Wiersma, de foaroanman fan 50PLUS yn Fryslân, makket de oerstap nei de FNP. Wiersma sit op dit stuit as ienmansfraksje yn de Fryske Steaten. Hy sil syn steatelidmaatskip foar
Lees verder