zondag 12 juni 2022

CityProms begjint oer twa wike

It Nijs
CityProms begjint oer twa wike
Oer in lytse twa wike begjint CityProms Festival. In fergees muzykfestival yn Ljouwert, mei plak foar hûnderten (amateur)musisy út it noarden. Fan modern klassyk oant jazz, soul en HaFaBra. Al
Lees verder

Jan Bosgraaf: Froulju, lit jim hearre!
Kollum It is mei de minsken lykas mei de natuer. Ut en troch stekt der in stoarm op. By de minsken giet it dan om in stoarm fan krityk of
Lees verder

Toeristyske sektor profitearret fan resinsjekampanje
Begjin dit jier binne de Fryske toeristyske marketingorganisaasjes in besprekkampanje begûn foar ûndernimmers yn de toeristyske en rekreative sektor mei as doel in bettere online sichtberens te...
Lees verder

'Het Uur van de Wolf' oer de skatten fan de Krim
It is in needlottich tafal dat útrint op in hast net út 'e tiis te heljen swierrichheid: wylst begjin 2014 yn it Amsterdamske Allard Pierson Museum in eksposysje fan keunstskatten
Lees verder

It boerke en de kikkerts
Folksferhaal In boerke hie nei de merk west en in skiep ferkocht. Dêr hie er acht gûne foar bard. Hy hie in deun wiif, dat him altyd koart hold. Hy
Lees verder

Flaamske taksyriders hoege ynearsten gjin Nederlânsk prate te kinnen
De taalrjochten fan de Nederlânsktaligen yn Flaanderen wurde fierder bedrige troch de opkommende ferfrânsking. Op it stuit jildt foar taksysjauffeurs yn Flaanderen de regel dat hja funksjoneel...
Lees verder

Lutz Jacobi yn bestjoer PvdA
Lutz Jacobi fan Wergea is ferkeazen ta lânlik besjoerslid fan de PvdA. Dat barde sneontemiddei op it partijkongres. Hast njoggentich persint fan de leden wie foar de beneaming fan Jacobi.
Lees verder

Doede Wiersma: Wêrta is de ierde skepen?
Oertinking Ienris kaam de Geast fan God oer de gaos en doe waard de gaos skepping. Mei Pinkster fiere wy it grutte geskink fan dy Geast. Dy besielet ús ta
Lees verder