Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Karel van het Reve wilde clandestien Oekraïens manuscript Nederland binnen smokkelen

ensafh
Karel van het Reve wilde clandestien Oekraïens manuscript Nederland binnen smokkelen
Schrijver Karel van het Reve heeft in 1968 een clandestien manuscript uit Oekraïne Nederland binnen proberen te smokkelen via de Nederlandse ambassade in Moskou. Hij was als correspondent voor het...
Lees verder

Klaas Looper: petear mei de non-binêre boeredichter Jappy / Japke de Boer
Klaas Looper (broer fan Bert) hie in oangripend en nijsgjirrich petear mei de earte non-binêre boeredichter fan Fryslân: Jappy/Japke de Boer. Klik op de tekening fan Klaas Looper foar it...
Lees verder

Aginda 07-07-2022: Boskpoadium | Dichtersjûn mei marimbamuzyk
Ferskate dichters sille foardrage op it Boskpoadium yn Obe. Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma en dichter Edwin de Groot fan it Rixt dichterskollektyf sil optrede. Ek Afrida Adema, Christa Nicklewicz...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Wodansiken
      Bosk Oerhout kreaket, ljocht brekt yn it skimerskaad fan in spoarleaze wrâld. Tún fan benei oeral grien ferstrûpt him by't winter yn earnstige ierdetinten. Lês fierder...
Lees verder

Aginda 30-06-2022: Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank
Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan Ljouwert op...
Lees verder

Aginda 08-07-2022: BoekMoardBoek
BoekMoardBoek Feest foar lêzers en skriuwers mei de bekendmakking fan de winner fan de moardferhalewedstryd fan Boeken fan Fryslân. Freed 8 july 2022 om 20.00 oere yn Café Het Grauwe Paard yn...
Lees verder