donderdag 9 juni 2022

Ferkeap fan benzine-auto’s yn hiele EU ferbean

It Nijs
Ferkeap fan benzine-auto's yn hiele EU ferbean
It Europeesk Parlemint hat woansdei besletten dat nije auto's mei in benzinemotor net mear ferkocht wurde meie. Itselde jildt foar auto's op disel. Neffens it EU-parlemint is fossile...
Lees verder

Leo Popma wint Rink van der Veldepriis 2022
Fan 't jier krijt Leo Popma de Rink van der Veldepriis foar syn roman It sket fan Toussaint. De sjuery bestie út Marijke de Boer, Gerrit Breteler en Ale S.
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings
De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf
Lees verder

Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny
Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diskear yn in groepsakkomodaasje yn Eastermar, yn ús, Westerlauwersk, Fryslân....
Lees verder

Lansearring webside It Goud fan Noardwest-Fryslân
Tongersdeitemoarn 9 juny wurdt It Goud fan Noardwest-Fryslân lansearre by in moarnsbrochje mei ûndernimmers út Harns en Waadhoeke. It Goud fan Noardwest-Fryslân is it platfoarm fan de gearwurking...
Lees verder

In protte ûndernimmers dy't begjinne, mar ek in protte dy't ophâlde
Yn de moanne maaie binne goed 21.000 ûndernimmers in bedriuw begûn, 10.000 bedriuwen binne opholden. It tal starters naam mei sechtjin persint ta, it tal bedriuwen dat ophold mei 32
Lees verder