Doorgaan naar hoofdcontent

FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen

FNP
FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen
De FNP Steatefraksje wol 7 ton ekstra ynvestearje yn de sichtberens fan it Frysk en de streektalen yn Fryslân lykas it Biltsk en it Stellingwarfs. De partij komt yn Provinsjale Steaten mei in moasje.
Lees verder

Stikstof - De FNP tekenet hjoed gjin ferklearring en freget om perspektyf
Besluten wurde net nommen op strjitte mar yn it Provinsjehûs. De ynset fan de FNP foar Fryslân as lânbouprovinsje foar no en yn de takomst sil stevich wêze. Mar al op it plak dêr`t dat heart.
Lees verder