zondag 26 juni 2022

Jan Schokker: Panfûgel

It Nijs
Jan Schokker: Panfûgel
Kollum In komplimintsje is altyd aardich, mar de searje fearren dy't ik foarige wike fan in fleurige foarbygonger yn 'e kont proppe krige wie útsûnderlik. Ik kaam fan de steger
Lees verder

Murnser Klif mei rekeäasjeterrein by de tiid brocht
Fan It Fryske Gea Tongersdei 23 juny hat de provinsje it ambysjedomumint foar alle ynvestearringen oan de Fryske Iselmarkust symboalysk oan de 'mienskip' oerdroegen. Dat barde yn paviljoen 't Mar,
Lees verder

Ungetiidzjen eartiids (ferhaal)
In protte lju sille net mear witte wat dermei bedoeld wurdt, haaie, it hea ynhelje. Mar foardat it safier wie, kamen earst de hantsjemieren, meast út it Dútske West-Falen, om
Lees verder

Nije haadredakteur foar histoarysk tydskrift 'Fryslân'
Herman Broers wurdt begjin 2023 de nije haadredakteur fan Fryslân, it histoarysk tydskrift fan it  Keninklik Frysk Genoatskip. Dat wurdt op 29 juny offisjeel buorkundich makke op de algemiene ...
Lees verder

Fryske útstjit broeikasgassen rint hurder tebek as yn Nederlân
De útstjit fan broeikasgassen is yn Fryslân tusken 1990 en 2018 mei 27% sakke: fan 8,8 nei 6,4 megaton. Dat is mear as de lanlike delgong. Dy wie 16%. Yn
Lees verder

Doede Wiersma: It kwea is der
Oertinking In heit bringt syn lyts jonkje op bêd. Ferhaaltsje fertelle, gebedsje foar de nacht, eefkes koese, ynstopje, grouwe tút… en no mar lekker sliepe! Heit stiet al by de
Lees verder

Popupfestival KultuerKaravaan strykt yn Aldegea (Sm) del
Biblioteek Drachten, Museum Dr8888, Poppoadium Iduna en Skouboarch De Lawei organisearje fan juny oant en mei septimber acht popupfestival yn 'e doarpen en wiken fan Smellingerlân ûnder de namme...
Lees verder

'Mount Everest' ûnder baktearjes op Guadeloupe fûn
Foar hast alle baktearjes is in mikroskoop nedich om se te sjen, mar wittenskippers yn it Karibysk gebiet hawwe in baktearje fûn dy't mei it bleate each sichtber is. It
Lees verder