dinsdag 21 juni 2022

“Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”

It Nijs
"Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun"
"Graach wol ik wize op 'e hannelingen fan de foarrinder fan de Steaten fan Fryslân. It is hiel bysûnder om te sjen wêr't se har yn 1488 allegearre mei dwaande
Lees verder

21 juny, de Dei fan de Lange Minsken
Lange minsken hawwe it net altyd maklik. Goed, mei konserten sjogge se maklik oer elkenien hinne, mar dat waacht net op tsjin de krappe stuoltsjes yn de bus, se hawwe
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Briefkje oer taal (18)
Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (17) | It Nijs) Bêste Jan, Do hast my wer wat wizer makke: de funksje yn it
Lees verder

NASA sil ufo's ûndersykje
NASA sil ûndersyk dwaan nei ufo's, fleanende objekten dêr't de komôf ûndúdlik fan is. De Amerikaanske romtefeartorganisaasje erkent dat it it omstriden ûnderwerp is, troch de assosjaasje...
Lees verder

Start bou Cambuurstadion Ljouwert
Ein wike 26 set Van Wijnen útein mei it heien fan de peallen fan it Cambuurstadion yn Ljouwert. It stadion sil in thúsbasis biede oan SC Cambuur, ROC Friese Poort
Lees verder

Praat mar Frysk bedriuwsfideo's: Indexus
Filmke út 2016.
Lees verder

Prokkelkoar Ljouwert slút Lokaal Vocaal ôf
Prokkelkoar Ljouwert sjongt op snein 26 juny yn it ramt fan Lokaal Vocaal. Dat is fan 13.00 oant 18.00 ore yn de Prinsetún op het podium fan it koepeltsje. It
Lees verder