woensdag 22 juni 2022

Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

It Nijs
Waarpraatsje: Waarm simmerwaar
DE JOUWER – It is op it stuit kreas simmerwaar en dat bliuwt it fan 'e wike ek. Tiisdeitenacht is it wer helder en op guon plakken soe it wat
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

CDA Fryslân wol gjin nije N2000-gebieten yn Fryslân
It CDA Fryslân wol gjin nije ekstra stikstofgefoelige Natura2000-gebieten yn Fryslân. Yn de keamerbrief fan 10 juny lêstlyn binne plannen opnommen om ekstra stikstofgefoelige natuer ta te heakjen yn...
Lees verder

Promoasjekampanje TopDutch set Noard-Nederlân op 'e kaart
Der komt in nije TopDutch-kampanje dy't Noard-Nederlân oanpriizget as fêstigingsklimaat foar ynternasjonale bedriuwen. Dat is it foarnimmen fan de provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte. Mei...
Lees verder

Mear lûd om provinsjale diken yn Fryslân hinne
De provinsje Fryslân hat in nije lûdsbelêstingkaart 2021 fêststeld. Dy jout op basis fan berekkeningen it lûd yn 'e omkriten fan provinsjale diken yn Fryslân wer en ferfangt de kaart
Lees verder

Wêrom't boeren De Haach hjoed demonstratyf skouderje
Yn it Gelderske Stroe protestearje woansdei Nederlânske boeren manmachtich tsjin it belied fan harren lânsregear. Dat wol de útstjit fan stikstof beheine troch de buorkerij yngeand te feroarjen. De...
Lees verder

Kommende twa jier needkonsesje foar busferfier yn Fryslân
It busferfier hie ûnder gewoane omstannichheden wer foar fiif jier oanbestege wurde moatten, mar troch de koroanapandemy koe dat. Der wie te folle ûnwissichheid oer oantallen reizgers. Dêrom rydt...
Lees verder

Mar 86 slachtsjende slachters mear oer
Der binne yn Nederlân mar 86 slachters mear oer dy't sels slachtsje. De oaren hjitte wol fan slachter, mar binne gewoan fleishannelders. It slachtersfak lûkt gjin jongelju mear oan en
Lees verder