woensdag 29 juni 2022

Waarpraatsje: Waarme woansdei

It Nijs
Waarpraatsje: Waarme woansdei
DE JOUWER – It wie in hiel kreaze tiisdei en it waar foar woansdei sjocht der ek poerbêst út. Tiisdeitenacht is it helder en by hast gjin wyn wurdt it
Lees verder

Frijkaartjes foar film oer de skries
Fan It Fryske Gea Wa't no lid fan It Fryske Gea wurdt, makket kâns op in frijkaartsje foar de premjêre fan de nijste film fan Ruben Smit. Dy giet oer
Lees verder

Ryksuniversiteit Grins wurket oan Frysk praten mei kompjûter
"Hé Siri, wa is de hjoeddeistige kommissaris fan de Kening yn Fryslân?" Apple's stimassistint begrypt dy fraach no noch net. Mar dat sil feroarje. De Ryksuniversiteit Grins giet oan it
Lees verder

LTO Noard wol bern dy't skoalreiske misten ferrasse
Ferline wike koene ferskate bern yn Nederlân net op skoalreis. Dat kaam troch de protesten fan boeren dy't foar harren takomst opkamen. Neffens LTO Noard wie de opkomst ûnferwachte heech.
Lees verder

Frysk Museum en de Onkruidenier organisearje aktiviteiten oangeande klimaatferoaring
Mei Arcadia (o/m 14 augustus) organisearret it Frysk Museum mei de Onkruidenier trije aktiviteiten yn it teken fan it feroarjende klimaat. Dielnimmers leare oars nei harren leefomjouwing te sjen en
Lees verder

Te min foardielen foar beropsfarwei troch de Hegewarren
In farwei foar binnenfeartskippen nei Drachten troch feangreidepolde de Hegewarren sil net genôch foardielen opsmite, konkludearret it kolleezje fan Deputearre Steaten nei in ûndersyk nei...
Lees verder

FNP tekenet hjoed gjin stikstofferklearring
De Steateleden fan de FNP sille hjoed foar it Provinsjehûs gjin ferklearring oer de stikstofemisje ûndertekenje. De fraksje is fan betinken dat besluten net op 'e dyk nommen wurde mar
Lees verder

Undersiker mocht net prate oer risiko's gaswinning
Undersiker Hans Roest fan it steatstafersjoch op 'e minen seach yn 2007 dat har hieltyd mear ierdskokken foardiene yn Grinslân. Hy fermoede dat de gaswinning dêr de oarsaak fan wie,
Lees verder