zaterdag 23 juli 2022

Eksposysje VAKwerk yn Hurdegaryp

It Nijs
Eksposysje VAKwerk yn Hurdegaryp
VAKwerk Burgum rjochtet in leechsteand winkelgebou tydlik yn mei keunstsinnichheden. Yn it gebou oan de Fuormanderij 49 yn Hurdegaryp is in eksposysje te sjen fan glês, keramyk, sieraden, skilderijen, foto's,
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinst 24 july 2022
Raard, Martatsjerke, 9.30 oere, ds. O. Reitsma
Lees verder

Miljeumaatregel: winkeldoarren moatte ticht
"Wy stoke net foar de buorlju." Gâns bern sille it fan heit of mem te hearren krige hawwe as hja de doar iepen stean lieten. Wat foar stille hûzen gou,
Lees verder

Provinsje wol Frysk minder stypje, DINGtiid hat it op in pypfol
DINGtiid, it advyskorgaan fan de oerheid foar it Frysk, hat noed oer it plan fan de provinsje om folle minder jild út te jaan foar de Fryske taal. Deputearre Steaten
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Jan Schokker: Murdejachtfûgel
Kollum It wie in mystearje. Fan it begjin ôf oan hong der in penetrante, goare stank yn 'e hal fan it hûs yn Nijhoarne dat wy net sa lang lyn
Lees verder

Bakjerinners en strjitmuzikanten
De tiid dat nuveraardich folk by de dyk oantroffen waard, leit fier efter ús. De figueren dy't wat nuver of net sa snoad wiene of dy't in lichaamlik brek hiene,
Lees verder

Subsydzje foar boeren dy't eksperimintearje mei natuerynklusive lânbou yn Fryske klaaigreide
Boeren dy't eksperimintearje wolle mei in mear natuerynklusive lânbou yn it Fryske klaaigebiet kinne dêr fan 1 augustus ôf subsydzje foar oanfreegje. Natuerynklusive lânbou is in wize fan lânbou wêrby't
Lees verder