vrijdag 8 juli 2022

ensafh: Teleks: Bibliotheken stimuleren kinderen om te blijven ‘Vakantielezen’

ensafh
Teleks: Bibliotheken stimuleren kinderen om te blijven 'Vakantielezen'
Sins juli hebben 93 bibliotheekorganisaties in heel Nederland de zomerleescampagne voor kinderen gelanceerd: Vakantielezen. De campagne is gericht op kinderen van 6 tot 9 jaar en stimuleert hen om...
Lees verder

It hûntsje út de Wâlden
Tjibbe Hooghiemstra en Douwe Kootstra hawwe in moai boek makke mei de Fryske stabij as haadrolspiler. Yn 2018 hie Tjibbe Hooghiemstra in eksposysje yn Museum de Belvedère yn Oranjewâld mei de Fryske...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mien oolde huus
Op verzuuk van een niet onbekende Nederlaanse uutgever he'k mien gedicht Mien oolde huus vertaeld in et Nederlaans. De Stellingwarver en Nederlaanse versie kommen in een bloemlezing die in de loop...
Lees verder

Why Write?
I encountered Joan Didion's famous line about why she writes—"entirely to find out what I'm thinking"—many times before I read the essay it comes from, and was reminded once again to never assume you...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Âldermans aksje
    Ik socht, seach oeral, gong alles goed nei, de eagen krigen har gerak oer guon nije, meast âlde alderhande rêgen fan tinne, tsjokke of midsmjitte bondels, boeken en...
Lees verder