dinsdag 19 juli 2022

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Skoalbern eksposearje eigen kreaasjes yn it Keramykmuseum
It nasjonale keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert organisearret twa kear yn it jier in ûntwerpkriich foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Op woansdei 13 july binne de winnende ûntwerpen fan de
Lees verder

Nije publikaasjes Evelyn Bosma oer meartaligens op skoalle
Hoe ferrint de taalûntwikkeling fan meartalige bern as harren twa talen opinoar lykje? En hoe kin de meartalige oanpak fan Fryske basisskoallen in foarbyld wêze foar oare skoallen, no 't
Lees verder

Fryske Beweging ynformearret Europeeske hifkers oer soarchlike taalsituaasje
Op 29 juny hawwe de Ried fan de Fryske Beweging, it Europeesk Buro foar Lytse Talen en de Jongfryske Mienskip yn petear west mei twa kommisjes fan de Ried fan
Lees verder

Wurkatelier 'De Lapekoer fan Gabe Skroar 1822-2022'
Tongersdei 15 septimber wurdt yn it ramt fan de twadde Conference on Frisian Humanities (sjoch https://frisianhumanities.frl/) in wurkatelier holden dat wijd wêze sil oan Gabe Skroar, de troch de...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Briefkje oer taal (22)
Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (21) | It Nijs) Bêste Jan, yn dyn briefke fan ferline wike kaam nei foaren dat standerdisaasje
Lees verder