vrijdag 26 augustus 2022

ensafh: Mingd Nijs (1): dramatysk

ensafh
Mingd Nijs (1): dramatysk

It tydskrift de Moanne hie yn de simmer fan 2022 yn gearwurking mei de Ljouwerter Krante in ynearsten nijsgjirrich lykjende searje publikaasjes: Dizze simmer publisearje de Leeuwarder Courant en literêr tydskrift de Moanne seis koarte ferhalen, lietteksten en gedichten fan oanstoarmjend Frysk skriuwtalint. De skriuwers bûgden har oer it tema 'de kleau – de kloof'.'
Lit ik it mar net oar de kwaliteit fan de teksten hawwe, de skriuwers binne noch jong en kinne noch hiel wat byleare. Wat my al opfoel dat der frijwol gjin Frysk skreaun waard troch dizze 'oanstoarmjende talinten'. Allinnich de nijsgjirrige Amerikaanske ymport-Fries Preston Losack hat it Frysk brûkt yn syn spoken word foardracht.… Lês fierder

Lees verder

Blog Joep van Ruiten: Over de Dagblad van het Noorden Streektaalprijzen

Nog iets naar aanleiding van het zomernummer van het Drents letterkundig tiedschrift Roet. In het redactioneel, Veur de leesder, wordt mopperend teruggeblikt op de uitreiking van de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs:

'Het liekt ons een hiele prestatie van de jury um tot een winnaar te kommen aj ziet welke boeken genomineerd wordt. Der mot keuzen worden oet poëzie, romans, een vertaoling, een kookboek en een tiedschrift. Al dit wark valt binnen ien en dezölfde categorie. Kom daor maor ies oet. Niet te doen dus.

Lês fierder by Woest en LedigLês fierder

Lees verder

Blog Johan Veenstra: 8.288,40 euro

Ik bin an et aende van de morgen over De Hoeve naor de snackbar bi'j de Koepelbos in Berkoop fietst en daor he'k een brotien kroket opsmikkeld. Vervolgens wa'k even veur ien ure in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Mar d'r kwammen daor gien Eupen Stal-bezukers en boekekopers meer. Pieter kwam d'r wel. We zatten in de hal op oonze vaaste plakken van de laeste maond en hebben daor ofrekend mit direkteur Abel van de Schrieversronte. Pieter, Fettje en ik hebben in de dattig daegen van de Eupen Stal daor veur 8.288,40 euro verkocht. Dat hadde nog meer wezen kund awwe gien hittegolf over de huud kregen hadden.… Lês fierder

Lees verder

Aginda 14-09-2022: Presintaasje wittenskiplike biografy oer Tony Feitsma

Woansdei 14 septimber om 15.00 oere is de presintaasje fan 'e wittenskiplike biografy: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It earste eksimplaar sil oanbean wurde yn it ramt fan 'e Conference of Frisian Humanities oan kommissaris fan 'e kening Arno Brok.

De biografy is skreaun troch dr. Liuwe H. Westra, dy't dêrta yn 2019 de opdracht krige fan it Feitsma Fûns – Fûûns fwar it Frysk. Hy hat 2½ jier oan 'e biografy wurke. Undersyk en skriuwen is mooglik makke troch in grut tal fûnsen, ynstânsjes en persoanen.

Sjoch foar mear ynformaasje by It NijsLês fierder

Lees verder