zondag 14 augustus 2022

ensafh: Teleks: Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

ensafh
Teleks: Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op woansdeitejûn 7 septimber is der in yntroduksjeles foar de kursus Skriuwtechniken by Tresoar yn Ljouwert.

Yn kursus Skriuwtechniken komst yn 'e kunde mei de eigen skriuwstyl, learst om te eksperimintearjen, om te doaren, om it Frysk as skriuwtaal te brûken.

Op de Skriuwersfakskoalle krigest les fan skriuwers en learst fan inoar. Praatst oer de tekst, it skriuwen, en learst inoar op goeie wize kommentaar te jaan. Bist part fan de kultuer fan de skoalle.… Lês fierder

Lees verder

Blog Johan Veenstra: Eupen Stal (11)

D'r kieken inienend meensken vanuut Duutslaand, Oostenriek en Engelaand op mien webstee. Et zol me niks verbaozen as dat dagboeklezers binnen die op vekaansie binnen. Ik weens ze een mooie, zunnige vekaansie en alle goeds toe! Kom gezond weer naor huus!
Ik bin vandemiddag bi'j de Kuunder langes naor Berkoop gaon en krek over De Hoeve weerommekommen op 'e fiets. Deur de waarmte keldert et tal bezukers op 'e Eupen Stal en… de verkope.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Lees verder

Teleks: Salman Rushdie delstutsen by lêzing yn Amearika

Skriuwer Salman Rushdie is ferwûne rekke doe't er in lêzing hold yn it Amerikaanske stedsje Chautauqua. Rushdie stie op it poadium en waard slein en mei in mes yn 'e nekke stutsen. Rushdie leit yn it sikehûs. Hoe't er deroan ta is, is net bekend. In oare sprekker dy't mei Rushdie op 'e planken stie, is ek ferwûne rekke.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Lees verder

Tzum: Nog meer bibliothecarissen ergeren zich aan nietszeggende 'recensies' van NBD Biblion – 'we hebben er geen bal meer aan'

Gisteren plaatsten we een bericht over bibliothecaris Lies Pannevis die stevige kritiek uitte op de aanschafinformaties van NBD Biblion. Zij was niet de enige. Zo schrijft Miriam Bakker (NBD Biblion Jeugdspecialist 2020):

Lês fierder by TzumTzumLês fierder

Lees verder

Kyk 's wat ik fon op 'e sôlder (4)

Bekind as de bonte hond

Doe't ik lessen in 't avenskoft bij Jouke Stap in 'e "Braadne Kikkert" anwipte deed-y mij 't ferhaal fan 'e fytstocht die't Geale Snijder na Frankryk maakt het.
Geale het met 'e frachtwagen faak na België en Frankryk weest met fee en poaters en kin alles en idereen, at je him love mâge.
Nou't-y om syn rûg niet meer werke kin en in 'e W.A.O. sit, het-y 'n reesfyts anskaft en raist stâd en lând ôf. Overal komme je 'm teugen met syn tien fersnellings, de kop soafeer foorover dat syn wenkbrauwen hest over de dyk slepe.… Lês fierder

Lees verder