maandag 1 augustus 2022

Healewizen slope Drachtster Noardkaai mei auto’s

It Nijs
Healewizen slope Drachtster Noardkaai mei auto's
Trije jongkjirrels hawwe mei auto's troch it útgeansgebiet fan Drachten oan it jezen west. Dat barde sneintemoarn. It gie mâl. Se jachten dwers troch terrassen hinne. In protte terrastaffeltsjes en
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn 'e skuorre
It is simmer en wy bliuwe noch eefkes yn 'e boerewurden. It is simmer, en foar de biograaf ûngetiid. It boek moat binnen in wike by de printer lizze, en
Lees verder

1 oant en mei 7 augustus – Ynternasjonale Wike fan de Boarstfieding
De Ynternasjonale Wike fan de Boarstfieding is in wrâldwide kampanje om it bewustwêzen om boarstfieding hinne te fergrutsjen. Alle jierren wurdt de wike organisearre troch WABA, de World Alliance for
Lees verder

Galery Nuweland reizget fierder
De lêste fiif jier hat Galery Nuweland yn Eastersee aktyf west mei it organisearjen fan eksposysjes en projekten en it dielnimmen oan ynternasjonale keunstbeurzen. De eigeners, Anke en Wiebren Bergsma,
Lees verder

Flaggedei 2022
Foar de fjirde kear organisearret de gemeente Ljouwert Global Goals Flaggedei. Dat sil dit jier wêze op freed 23 septimber. Der wurdt dan omtinken frege foar de 17 Duorsume Untwikkelingsdoelstellingen
Lees verder

Toanielskriuwster Doutsen mocht yn it Frysk ôfstudearje yn Utert
De Hogeschool voor de Kunsten yn Utert hie studinte Doutsen van Gosliga tastimming jûn om yn it Frysk ôf te studearjen. De jongfaam fan it Hearrenfean hat dêr tankber gebrûk
Lees verder

Plombrief foar 'Bûsboekjepear'
De Ried fan de Fryske Beweging stjoert geregeld Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy't har ynsette foar it Frysk. Op 1 augustus gie der sa'n Plombrief nei Piet en Anneke
Lees verder