dinsdag 30 augustus 2022

Tydlike ymmigranten soargje foar feringelsking fan Quebec

It Nijs
Tydlike ymmigranten soargje foar feringelsking fan Quebec
Hoewol't it Frânsk de iennichste offisjele taal is fan de Kanadeeske provinsje Quebec, nimt it oanpart minsken dy't thús Frânsk prate der ôf. De wichtichste oarsaak is de ynstream fan
Lees verder

Henk Wolf: Kloklêze
Yn de rige oer wurden dy't net yn de wurdboeken stean, mei kloklêze net ûntbrekke. Doe't ik in espeltsje minsken frege hoe't se yn it Frysk en Nederlânsk de feardichheid
Lees verder

Mirjam van Houten lêst foar by de Afûk mei start kulturele seizoen
Op sneon 3 septimber sette kulturele ynstellingen yn Ljouwert de doarren foar it publyk iepen mei it each op de start fan it kulturele seizoen 2022. Om 11.00 oere ferwolkommet
Lees verder

LTO Noard: soad bistelijen troch wolf
Hieltyd mear skiep, keallen en oare bisten binne de ôfrûne wiken troch wolven deabiten. Dat  soarget by de oanfallen bisten foar in protte lijen. Tagelyk fret de wolf mar in
Lees verder

Waarpraatsje: Oanhâldend drûch
DE JOUWER – It wie moandei oan 'e skiere kant, mar suver ek hast wat near. It wurdt dizze wike stadichoan wer wat waarmer en it bliuwt foarearst drûch. Moandeitenacht
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Briefkje oer taal (28)
Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch Briefkje oer taal (27) | It Nijs) Bêste Jan, tank foar de nijsgjirrige foarbylden dy'tsto ferline wike neamdest. De útlis dêrby
Lees verder