woensdag 7 september 2022

Alde oer fleisreklame

It Nijs
Alde oer fleisreklame
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Briefkje oer taal (29)
Jan Breimer reagerret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (28) | It Nijs) Bêste Ed, Wat langer wat mear fernim ik dat minsken har gjin ried witte
Lees verder

Súdwest-Fryslân berget fleantúchwrak alliearren WOII
De Lancaster ED603 sil burgen wurde, sa hat it kolleezje fan B&W fan Súdwest-Fryslân besletten. Yn it fleantúchwrak, dat yn de Iselmar leit, sitte mooglik stoflike rêsten fan miste bemanningsleden.
Lees verder

Hjerstprogramma Folkshegeskoalle Schylgeralân
De Folkshegeskoalle op Skylge hat foar de kommende hjerst in nijsgjirrich, rynsk en ryk programma oan kursussen en wykeinen. It is te folle om hjir allegear te neamen en te
Lees verder

Waarpraatsje: (Tonger)buien
DE JOUWER – Nei hast gjin delslach yn Fryslân waard it alwer in hiel waarme en strieljende simmerdei, mar de kâns op (tonger)buien nimt no ta. Tiisdeitenacht falle der in
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Oargelkonserten op Iepen Monumintedei
Sneon 10 septimber organisearje de Stichting Organum Frisicum 'it Fryske oargel' en de stichting Alde Fryske Tsjerken in rige oargelkonserten. Dat bart yn it ramt fan de lanlike Iepen Monumintedei.
Lees verder