Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Alde Aldi

ensafh
Alde Aldi

It komt krekt yn 'e wrâld, alsa hie ik it allegearre meticuleus, in wurd dat hjir  goed op syn plak is, fol eangst  en bangens, útsocht. Ik moatst nammentlik op 'en paad mei it iepenbier streekferfier. Alle dagen wer wiene der stakings troch it hiele lân, dan de trein, dan de bus en sa om en om. De woansdei staakten de bussen yn Noard-Hollân, de freeds yn Fryslân, tongersdei dus de bus.
En?…sille jimme tinke, goede lêzers…wêr moast dy Feddema no wer sa nedich hinne , sa wichtich dat it net wachtsje koe?
Dat sil ik jimme fertelle…Hy woe nei in útstalling: Leo Gestel op Mallorca yn Museum Kranenburgh yn Bergen, en dat is gjin Bergen aan Zee en aldergeloks ek net op Mallorca, want om dêr te kommen mei it streekferfier…hâld mar op.… Lês fierder

Lees verder

Biograaf Liuwe Westra: "Tony Feitsma libbe sân dagen yn de wike foar it Frysk"

Yn har priveelibben, as wittenskipper en as taalbeweger: heechlearaar Tony Feitsma (1928-2009) wie sân dagen yn de wike mei de Fryske taal en kultuer besteld.
Sa'n trije jier hat predikant en literêr oersetter Liuwe Westra dwaande west mei syn biografy oer Tony Feitsma. 'Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009)' waard ôfrûne woansdei oerlange oan kommissaris fan de Kening Arno Brok.

Dat de biografy fan Feitsma der komme moast, stie foar Westra as in peal boppe wetter. "As jo jo tusken 1960 en 2000 dwaande hâlden mei it Frysk, op hokker mêd dan ek, dan koene je net om Tony Feitsma hinne.… Lês fierder

Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Durkje

Durkje Hoeksema. Durkje werkt en woant in de kapperssaak an'e Kerkstraat in Makkum. Un bysònder plak en dan druk ik mij wel heel foarsichtech út.
Ut is un hús fol met ferhalen, over har family en Makkum. An'e Kerkstraat startte Durkje har overgroatfader, Ynze Hoeksema, op 24 mei fan ut jaar 1893 syn kapperssaak. Dy Ynze had der nòcht an, want op'e bovenferdyping had hij ok nòch un skoënmakerij en der wurdden ok nòch rousluiers ferhuurd. Ynze wurdde nyt oud, hij overleed op 47-jarege leeftyd.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lees verder

Teleks: Sytse Jansma treedt op ynternasjonaal poëzyfestival yn Brussel op

Dichter Sytse Jansma treedt op it ynternasjonale poëzyfestival Transpoesie op yn Brussel. It festival wurdt foar de tolfde kear hâlden. It tema dit jier is 'It Europeeske jier fan de jeugd'.
Der binne foardrachten troch dichters út hiel Europa wei en yn Brussel binne op ferskate plakken posters en banners te finen mei de gedichten yn de oarspronklike taal en oersettingen yn it Frânsk en Nederlânsk.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Twa gedichten yn twa kranten

Ferline wike woansdei binne twa gedichten yn twa ferskillende kranten ferskynd.

It fers 'waalske fuery' yn de Dokkumer Krante is skreaun nei oanlieding fan de Waalske Fuery dy't yn septimber 1572 plakhân hat yn Dokkum. De Geuzen hienen in koarte oerwinning makke yn 'e stêd, mar in pear dagen letter kamen Waalske hierlingen út namme fan 'e Spaanske kening en hawwe slim húsmanne yn de stêd. Op 9 septimber 2022 is dat betocht mei in sympoasium en de ûntbleating fan in plakkette oer dat histoaryske barren.

Lês fierder by Geart Tigchelaar Lês fierder

Lees verder

Blog Johan Veenstra: Vertaeling

Vandemorgen he'k vesite had van Jessica uut Zaandhuzen. Zi'j is de buurvrouw van Berend en Lutske en dat bin dan weer de breur en et snaorske van kammeraod Jelle uut Sneek. Zo is de cirkel weer rond. Ik trof Jessica tiedens de Eupen Stal van dit jaor. Ik ston daor boeken te verkopen en zi'j kocht een boek van me. En doe vertelde ze me dat foto's van heur op een tentoonstelling te zien wezen zollen. As ik misschien heur Nederlaanstaelige onderschriften in et Stellingwarfs vertaelen wol. Dat he'k dus daon en we hebben vandemorgen genoeglik over die vertaeling praot. Ik hebbe d'r nog iene verbetering in anbrocht en doe wawwe d'r beidend tevreden over.… Lês fierder

Lees verder

Taal aan de Wandel: Donar en Wodan

Voordat de god van het christendom ten tonele werd gevoerd, hingen de Germaanstalige volkeren in onze streek een polytheïstische godsdienst aan. Een voorname rol in dat geloof hadden de goden die we nu Donar en Wodan noemen. Dat we die namen gebruiken, is opmerkelijk. Ze zijn namelijk niet Nederlands. Waar komen ze dan vandaan? Hoe werden de goden ooit in het Nederlands genoemd? En hoe zouden die namen in hedendaags Nederlands hebben geklonken?

In het tweede deel van dit artikel beantwoord ik die laatste twee vragen ook voor de andere grote Westgermaanse talen: het Engels, Duits, Nedersaksisch en Fries. Daarbij bespreek ik een aantal kenmerkende klankverschillen die deze talen onderscheiden.… Lês fierder

Lees verder