Doorgaan naar hoofdcontent

FNP set yn op Fryske oanpak foar in bettere takomst

FNP
FNP set yn op Fryske oanpak foar in bettere takomst
De mienskip, it lânskip en noflik wenjen. Dy tema's stean sintraal yn it FNP-konseptprogram `Sa dogge wy dat hjir' foar de ferkiezings fan Provinsjale Steaten in 2023. De partij wol it súkses fan 2022 yn `e gemeenten, doe't 49 riedsleden keazen waarden, trochsette. Neffens de FNP is der troch allerhande lânlike skandalen mear ferlet oan in dúdlik regionaal lûd as ea.
Lees verder

Konsept program `Sa dogge wy dat hjir` 2023-2027
Dit konsept program wurdt kommende 8 oktober yn in ekstra ledegearkomste fêststeld.
Lees verder