zondag 18 september 2022

It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied

It Nijs
It Skriuwersboun oer Fryske skriuwerij en provinsjaal belied
It Skriuwersboun stjoerde alle partijen dy't yn de Fryske Steaten aktyf binne in stik ta oer de Fryske literatuer. Mei de bedoeling dat partijen dy tekst opnimme yn har ferkiezingsprogramma
Lees verder

Yn ferhâlding minder biblioteeklokaasjes yn Fryslân
Yn Fryslân binne relatyf net folle biblioteeklokaasjes. Eltse biblioteek wurdt dield mei yn trochsneed 23.863 Friezen, wat mear is as it lanlik trochsneed. Mei't de biblioteek in hieltyd gruttere maatskiplike
Lees verder

It Lelylineliet
It Lelylineliet Sy riidt yn nacht syn lêst kertier mei faan en findel fan minister; rombomt se soms as beiaardier yn in ûnfoech en vogue register. Ek strykt se salve oan har
Lees verder

Poll foar Fryske autonomy
De Jongfryske Mienskip (JFM) hat in online poll makke mei de fraach oft de ynwenners fan Fryslân foar de heechste graad fan autonomy binne. De ynliedende tekst fan de poll
Lees verder

Doede Wiersma: Binne Joaden ús freonen net?
Oertinking Immen skreau: 'It falt net ta om freon fan Israel te bliuwen.' De Joadske skriuwer Elie Wiesel beslút syn 'Pleitrede foar de deaden' yn it boek De dodenzang (1966)
Lees verder

Slauerhofflêzing mei muzikaal optreden Albert Bonnema
De jierlikse Slauerhofflêzing yn kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum wurdt dit jier op 6 oktober holden. Sprekker is prof. dr. mr. C.J.M. (Kees) Schuyt en in muzikale oade wurdt brocht troch de
Lees verder

Frjentsjer fangt flechtlingen yn boat op
De gemeente Waadhoeke fangt Oekraynske flechtlingen op yn de doarpshuzen fan Achlum en Tsjom, it Falkhotel yn Frjentsjer en yn wensoarchsintrum Nij Statelân yn Menaam. De doarpshuzen moatte meikoarten lykwols
Lees verder

Gemeente Ljouwert en Arcadia slute by de European Festival Association oan
Wethâlder Hein Kuiken hat út namme fan de gemeente Ljouwert op tiisdei 13 septimber yn Yerevan, Armenië, de EFFE-oerienkomst tekene. De 'Europe for Festivals, Festivals for Europe' (EFFE)-oerienkomst is in
Lees verder