woensdag 21 september 2022

Opfrysker

It Nijs
Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Briefkje oer taal (31)
Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (30) | It Nijs) Bêste Ed, Dyn foarige brief hat reaksjes fan in pear promininte taal- en literatuerkenners
Lees verder

Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen
Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen.
Lees verder

Sytse Jansma draacht foar by Transpoesie yn Brussel
Op moandei 26 septimber en tiisdei 27 septimber wurdt yn it ramt fan de Europeeske Dei fan de Talen foar de tolfde kear it ynternasjonale poezijfestival Transpoesie hâlden yn Brussel.
Lees verder

Boeren mei trekkers yn De Haach
De plysje yn De Haach hat trekkers yn beslach nommen. Yn 'e stêd jildt mei Prinskesdei in needbefel, mar in stikmannich boeren hold him dêr net oan en besocht mei
Lees verder

Waarpraatsje: Kâlde nachten
DE JOUWER – It wie tiisdei rêstich waar, mar wol oan 'e skiere kant. Woansdei komt de sinne der, nei alle gedachten, better by. Tiisdeitenacht binne der opklearringen en op
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder