donderdag 8 september 2022

Waarpraatsje: Tongersdei buien

It Nijs
Waarpraatsje: Tongersdei buien
DE JOUWER – It hat yn Fryslân wer ris wat reind, mar dat betsjut net dat der in ein kommen is oan de drûchte. Dêr is in hiel soad wetter
Lees verder

Sealterlân hat der samar "in doarp by"
Foar in protte minsken yn Baalenje wie it woansdei in ferrassing: de buorskip makket offisjeel al tsientallen jierren lang diel út fan it doarp Strukelje, mar hat no eigen kombuorden
Lees verder

8 septimber – Wrâldalfabetisearringsdei
De 'Wrâldalfabetisearringsdei' (International Literacy Day) is ynsteld om yn de hiele wrâld omtinken te freegjen foar analfabetisme. In analfabeet is immen dy't it lêzen, staverjen en skriuwen net of net
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

70.000 euro foar Agroboskprojekt yn Noard-Nederlân
Foar it projekt "Publiek Private Samenwerking (PPS) Agroforestry" kriget Wageningen Livestock Research in bydrage fan 70.000 euro fan de provinsje Fryslân. It projekt rjochtet him op it ûntwikkeljen fan fernijende
Lees verder

Meldpunt Fryske Taal foarsjocht yn ferlet
Friezen binne en bliuwe skerp op it brûken fan it Frysk troch alderhande ynstânsjes. Dat docht bliken út de opbringst fan it Meldpunt Fryske Taal fan de provinsje Fryslân. Yn
Lees verder

Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro
Grinslanners dy't skea oan harren hûs oprûn hawwe troch ierdskokken krije tenei altyd op syn minst fiiftûzen euro as skeafergoeding. Dat hat it Instituut Mijnbouwschade Groningen útmakke. Minsken dy't yn
Lees verder

Waarpraatsje: Hiel oar waar
DE JOUWER – It hat hiel lang duorre, mar tongersdei foelen der dan lang om let flinke rein- en tongerbuien en dy ha op guon plakken foar in soad wetter
Lees verder