Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Germaans uit de vierde eeuw: Gotisch

ensafh
Germaans uit de vierde eeuw: Gotisch

Taal aan de wandel:

Het Nederlands heeft een overleden oudtante: het Gotisch. Het Gotisch en de Oostgermaanse tak waartoe het behoort, zijn helemaal uitgestorven. Daar staat tegenover dat er geen één Germaanse taal zo vroeg uitgebreid gedocumenteerd is als het Gotisch: er is een groot deel overgeleverd van de Bijbel in het Gotisch van de vierde eeuw n.C.

Verwante talen worden vaak in een stamboom gezet. Eén taal staat dan aan het hoofd en haar dochtertalen staan er als vertakkingen onder. Het Nederlands, de Zeeuwse en de Limburgse talen kun je bijvoorbeeld als dochters zien van het Oudnederlands, dat zelf weer een dochter is van het Westgermaans.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: Dichter Tsead Bruinja stalt ynklusive blomlêzing gear mei ek Frysk wurk

Dichter Tsead Bruinja hat in ynklusive blomlêzing gearstald mei romte foar safolle mooglik talen, streektalen en dialekten. Der sit ek wurk yn fan de Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga (1949-2013).

Yn de tiid dat er Dichter des Vaderlands (2019-2020) wie, hie er him dat foarnaam. Syn seleksje begjint yn 1945 en giet oer poëzy dy't skreaun is binnen it Keninkryk fan de Nederlannen. Der is poëzy út Yndonezië, Suriname en fan de Antillen, mar ek gedichten fan nije Nederlanners út it Midden-Easten en Súd-Amearika.

L6es fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Sútele

Skoanmoeke was nòch mar un meiske fan 12 jaar toen se al sútele moest. Twee emmers met ferse melk an ut stuur fan'e fyts en de eiers in un doaske in 'e haan. Inderdaad har heit en mem probearden as kleine boer foarút te skarrelen in de jaren '30 fan 'e foarge eeuw.
Toen se op un kouwe winterdach met de fyts kwam te fallen, se kon amper bij de trappers fan'e fyts, futdaleks naar hús. Ut earste wat har mem froech was 'hoe is't mei de aaien?' Wat nou froeger was alles beter!

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Lees verder

Surrogaattee

 

 

De kachel jout súntsjes decimberwaarmte frij,
kâlde rein tikket in treurich sankje,
de tichte kleden ûntnimme elts klear sicht.

Ik sit yn de hurde stoel der't heit
ea de wrâld oerseach. mem mei
mimerjende wurden surrogaattee skonk.

No't it oerstallige ynpakt is, leit de kalinder
ûnûntkomber it lêste momint fêst.
sil it ljocht op 'e nij feroarje.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: Biltsk wurdboek tenei online te rieplachtsjen

It Biltske wurdboek is no ek online te rieplachtsjen. Yn 2013 ferskynde it Woordeboek fan 't Bildts yn in ferbettere en oanfolle edysje fan it wurdboek fan 1996.
De útjouwer Bildtse Boekerij wurket yn dit projekt gear mei BildtTaal en skriuwer Sytse Buwalda.
"Wij leven in 'e tiid fan internet en soa hope wij dat 't jongereand faker wat opsoekt. Dat sille se online eerder doen as fysyk 'n woordeboek krije", seit Sytse Buwalda. Hy hopet sa ek wat bydrage te kinnen oan it behâld fan de taal. Der komt ek noch in sykfunksje op.

Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân

It wurdboek is hjir te finen… Lês fierder

Lees verder

Aginda 23-10-2022: Dichterlik Moarre

Dichterlik Moarre op 23 oktober 2022

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, organisearret in poëtyske middei op sneintemiddei 23 oktober yn De Stikel yn Moarre om 15:00 oere.
In ryk ferskaat oan dichters passearje de revu. Sa drage gemeentedichter fan Smellingerlân Katherine van der Velde, âld-Dongeradichter Akke Brouwer, oanstoarmjend talint Eelke Veltman en Streekdichter NEF Geart Tigchelaar op harren hiel eigen wize en taal alle fjouwer foar. Muzikale omlisting wurdt fersoarge troch Feike van der Zee.
Oan 'e ein fan de middei is der in iepen poadium. Oanmelde kin fia ynfo@wurdbyld.com. De tagong is fergees.
Geart Tigchelaar (1987) is ferline jier oansteld as Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en oefenet dat amt twa jier lang út.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: 'De waanzinnige boomhut' no ek yn it Frysk!

Dit jier ferskynt yn de nasjonale Berneboekewike foar it earst ek in Fryske oersetting fan it Kinderboekenweekgeschenk. Yn opdracht fan Boeken fan Fryslân is in Fryske oersettingmakke fan it Kinderboekenweekgeschenk 2022 ûnder de titel: 'Healwize beamhutferhalen, oer doe't it Stoel-Yn-Dyn-Noasdei wie en oare healwize saken'. De oersetting is makke troch Martsje de Jong.

It Kinderboekenweekgeschenk is dit jier skreaun troch Andy Griffiths, tegearre mei yllustratorTerry Denton bekend fan de populêre 'De waanzinnige boomhut'-rige. Yn de
Berneboekewike fan 5 o/m 16 oktober is de Fryske oersetting fergees te krijen by oankeapfan op syn minst €12,50 oan Fryske boeken.

De Fryske oersetting fan it Kinderboekenweekgeschenk is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.… Lês fierder

Lees verder

Teleks: Actiegroep Sis Tsiis wil een ruimere plek voor Friese kinderboeken

Actiegroep Sis Tsiis gaat tijdens de Kinderboekenweek van 5 tot 16 oktober protesteren bij boekhandel Van der Velde in Dokkum. Volgens de actiegroep krijgen Nederlandstalige kinderboeken veel meer ruimte en een betere plek in de winkel dan de Friestalige.

De actievoerders hebben in het verleden bij zowel de bedrijfsleider van het filiaal in Dokkum als bij Van der Velde in Leeuwarden gevraagd om een betere oplossing.

Lês fierder by it Friesch DagbladLês fierder

Lees verder